is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404 " JULY xtati

„ fommige der in gemelde Misfive van hét Uit' gerend Bewind der Bataatfche Republiek vervat:> te befluiten, met ony rwyide noodzaaklykheid ge. Z nomen, ter fpoedigften dient te voorzien . ver% klaart, dat er in deezen beftaat onverwylde ?, noodzaaklykheid."

En gedelibereerd zvnie over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heef' deeze Vergadering* ingevolge Art. 3 a. Litt. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, ge-

De Tweede Kamer, overweegende ■ dat de redenen > door de Eerfte Kame - bygebragt, voldoende zyn , bekrachtigt de verklaaring van Onverwylde Nóo >zaak ykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd yan het volgend Bejluit ,■ houdende:

„ Voords overweegende de gronden in de 4, Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataafll iche RepuplieK voordgebtagn

„ Befluit:

Dit de volgende Decreeten wederom zul* „ "en worden gerenoveerd en in werking gebragt.

A's 'nét b'Auit in de Misüve van het Uit. ^ vierend Bewind der Bataaffche Republiek vervat :

U Sub No. t, van den 6 October ï7v8, om. .. trent het condemnef-ren by convictie in neC £ voormalig Gewest Holland.

Sub