Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 JULY 1800. 4-5-

by gero Kamer voor verva'len houdt de Decreeten bt'voo ehs pen f'met» op de R queste van dezelve A. S. 1 entink van Wittifeyn. waar by zy heeft yerzogt d- i^eni te vvorütn veiklaard wegens de Fourn.'sllmenten in de afgeloopene Geldhef-

En is hetzelve aangenomen voor Notificatie.

fs 'geleezen een Extraptüït het Register der.ösf.niten van de Eerjte Kamer van het Vertegen woorcigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11 July Jaat?1e/len ; genomen,' na gv npbfcd te hebben het Rapport van eene Perfoneeïe Convrrsfie, dat meede aïaier geleezen is» op de kcquesie van J. Hartman, in qu3:iteit a* Cu ator in den Boede! ven wyjen A. van der Spea, verzogt hebbende wegens het verichuldigde aan den tweeden Termyn der loopende nering al nog te worden verklaard diligent.

Welk befluit is van den volgenden inhoud..

,, De Eerfte Kamer van bet Vertegenwoordigend „ Lichaamdw* ; «ataaficien Volks, gehoon* bebben„ de het Rapport eener perfoneeïe Co'mmslte, ter ,, voldoening aan ëè'a bejtwt van den 3 de^Ze-r, ,, dienende van co^f' «rarieh en advis, op de Re„ queste van Jan Hartman, woonende te A>fer, dam, in qualiteit ais by apnointérnerit Vah het

Co.umitté van Justitie de<- gemelie Stad, van „ den 14 February laatstleden, aang fteWen Cus, raror in den Boedel v*n wylen Arend van der , Sp4t, gewoond hebbende en overleden te. Am„ f ter dam, ve.zo t rebb nde dat hy R questrant » ïi' we&ens deiz.lfs rfchuldigac in den tw e Ff % S} den

Sluiten