Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47ó ia JULY 1800.

„ den termvn der onlangs gedecreteerde Heffing al nog mogte worden verklaard diligent. ,, En in aanmerking nemende, dat de verzeke,, ring van het verfchuldigde aan den Lande, fpe« „ ciaal ook ten opzichte van de laatst gedecreteerde Geldheffing, uit haaren aart eene fpoedi„ ge dispofitie vereischt, verklaart, dat ten dee5, zen beftaat onverwylde noodzaaklykheid"

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 92 Litt. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd :

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn , bekrachtigt de verklaaring van Onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend befluit; houdende:

„ Voords overweegende, dat, blykens het ap5, pointement van het Committé van Justitie der

Stad Amfterdam, in het hoofd deezer breeder „ vermeld, de Boedel en Nalaatenfchap van wylen „ Arend van der Spelt, niet zo liqui ie aan hetze 1„ ve is voorgekomen, of de noodzaaklykheidfcqynt „ gevorderd te hebben, Jan Hartman, in plaats ,, van aangeftelde Executeur tot Curatorin denzel-

ve te committeer en.

1 ,, Befluit:

Jan Hartman, woonende te Amfterdam, in „ qualiteit als by appointement van het Committè

?, van

Sluiten