Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 july 1800.

5, van Justitie der gemelde Stad, van den 14 Fe-

,» bru;-ry laatstleden, aan?efrelden Curator in den „ Boedel van wylen Arend van der Spelt, gewoond „ hebbende en overleden re Amfterdam, wegens „ hei in die qualiteit verfchuldi^de in den tweeden,

nu «expireerden termyn der gedecreteerde Geld„ heffing van 15 Maart la'tstleden, hangende de ,. deliberatien van het Vertegenwoordigend Lt„ chaam, te verklaaren diligent, gelyk hy diligent „ verklaard wordt by en mits deezen.

„ En zal Extract deezes worden gezonden „ aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re,. publiek, om daar aan de nodige executie te „ geven.

,, En gelyk Extract aan Commisfarisfen tot de „ Nationaale Rekening tot informatie.

„ En zal dit befluit, in conformiteit van Art. „ 60. der Acte van Staatsregeling, ter bekrachtiging „ worden gezonden aan de Tweede Kamer des

Vertegenwoordigenden Lichaarm des Bataaffchen „ Volk, met en bevens de Requeste en Bylagen „ van Jan Hartman, in het hoofd deezes gemeld, „ en het in deezen uitgebragt Rapport, in origi}, nali.

„ En is voords ( na de bekrachtiging van boven„ flaand Befluit, ) geoecreteerd, voorfz. Requeste „ en Bylage, mitsgaders dat, welke op den 7 Mky ,, laatstleden, door den Suppliant aan deeze Ver-

gadering is gepraefenteerd in originali, als mede „ Copie van het voorfz Rapport te zenden aan „ het Uitvoerend Bewind der Bataafïche Republiek, „ om met terugzending der Requeste en Bylage, „ der Vergadering, aangasnde den toeftand van Ff s *ien

Sluiten