Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*o 12 J U L Y 1800.

b. van het Reglement B. der Staatsregeling gedecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van Onverwylde Noodzaaklylheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend befluit} houdende:

;> „ Voords overweegende, dat het Rapport „ „ over het nieuw ftelfel van Algemeene Be„ „ zittingen in de Eerfte Kamer is uitgebragt, „ en dat het voor ieder Ingezeten van dit

„ Gemeenebest belangryk is, daar van, en van ,, den ftaat der deliberatien over dit aangelegen

,, onderwerp, op eene legaale wyze, te wor,, ,, den onderricht,

„ „ Befluit: t.y

„ „ Dat door het Uitvoerend Bewind der Bataaf„ fche Republiek zal worden gedaan de navol„ „ gende.

PROCLAMATIE.

GELYK HEID, VRY HEID., BROEDERSCHAP.

' Batave n!

„ „ Gyl. hebt eene Staatsregeling aangenomen, „ „ geneel op éénheid gebouwd, en by dezelve a, „ is uicdrukkelyk bepaald, dat een nieuw ftel-

„ » fel

Sluiten