Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia JULY 1800; 4&1

„ fel van Algemeene Belastingen over de gehee„ „ le uitgeftrektheid van het Gemeenebest zal „ „ worden ingevoerd.

„ „ Voor dat dit nieuw ftelfel geheel zal zyn „ „ in werking gebragt, kunt gy alle de voor„ „ deelen deezer Staatsregeling, in de voltïe „ „ uitgeftrektheid niet genieten; tot dien tyd ,, „ moet de beheering van het Financieele, hoe „ ., zeer onder één Opper-beftuur gebragt, nood,, „ zaakelyke fpooren overlaaten van het vernie„ „ tigd Bondgenootfchappelyk Stelfel, zo zulks „ „ aan de eene zyde de befpoediging der volj, „ ftrekte éénheid in het Financieele vordert, „ „ moet deeze aan den anderen kant met ,, „ menschkunde, voorzichtigheid en bedaardheid ,, „ worden ingevoerd, wilt gy er de weldaadige

»> gevolgen van ondervinden,- daar gebrek aan

„ menschkunde,onvoorzichtigheid en overyling „ „ UI. onberekenbaare rampen berokkenen, en „ welligt op het geheel verderf van hetGemee„ „ nebest uitloopen zoude. Boven dien heeft het „ „ belang van het werk, en de zwaarigheden , „ „ welke de gefteldheid van het Gemeenebest, „ ,, langduurige gewoonten en verouderde voor. „ „ oordeelen by iedcren ftap deeden ontftaan , „ „ eene vertraaging veroorzaakt, over welke „ „ flechts hy zich kan hebben verwonderd, die „ „ het gewicht en de moeielykheid van zulk een „ „ werk niet weet te berekenen, of die ,, „ geheel vreemd is met de omftandighe„ „ den, in welke het Gemeenebest in het laat„ „ fte jaar heeft verkeerd, terwyl ieder an-

„ der overtuigd zal zyn, dat de bekende regel, „ f> dat yerpligiing daar eindigt, waar de onmogelykF $ na Md

Sluiten