Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4§a ia JULY 1800,

„ „ heid begint," althans in deezen toepasfelyk

3, , Oidertusfchen is het Rapport over het „ i, nieu^ ftelfel van Algemeene Belastingen by ^, „ de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend ,» Lichaam uitgebragt, de deliberatien overhet-

», zelve zullen met dien fpoed worden aange„ „ legi en voordgezet, welke de aart van het

„ werk toelaat, doch tevens met die bedaardft „ heid , welke het belang van hetzelve vor» » dert.

„ „ Uwe Vertegenwoordigers,doordrongen van 5, het gevoel, dat de geheele Staatsregeling zonj, „ der de invoering van een nieuw Stelfel van „ „ Algemeene Belastingen verlamd zoude zyn,

„ overtuigd , dat volmaaktheid in deezen een „ „ hersfenfchim is, en dat veele gebreken eerst „ ,, door den tyd en de ondervinding zullen wor„ „ den ontdekt, en eerst naar aanleiding der „ „ fleeds veranderde omftandigheden zullen kun„ „ nen worden weggenomen en verminderd, zul„ „ Jen in bet beoordeelen van dit werk naar „ ,, deeze overtuiging te werk gaan. Zy zullen 3, het nieuw ftelfel van Algemeene Belastingen a, „ niet alléén met onpartydigheid vast ftellen 3 »> „ maar ook alle byzondere gevoelens aan het „ „ algemeen belang wee ten opteofferen; en „ ,, flechts op dit ééne nayverig zyn, om nament-

„ lyk dit voornaam gedeelte uwer Staatsregeling met de meeste voorzichtigheid en fpoed „ ., in werking te brengen, en daaromtrent zul„ „ ke maatregelen te nemen, dat de vastgeftel», de Belastingen voor allen mogelyk, door al» » len gewillig worden opgebragt, en fteedszyn

Sluiten