Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o JULY 1800. 3S

Schryf behoefteu, welke gelden door gemelde Ho" ven aan de Nacionaale Rekenkamer zullen moeten * worden verantwoord, en het overfchot in'sLands ï Casfe geftort; zullende, ingevalle van buuengef vvoone reparatiën, door het Hof eene gemotiveerd

de voordragt aan het Uitvoerend Bemnd moeten l worden gedaan, om door hetzelve ter deliberatie „ van het Vertegenwoordigend Lichaam te worden

" ? Daf iaarlyks ten behoeve van ieder der Ge„ tneente Beftuuren der Gemeenten, binnen devvel' ke eene Burgerlyke Rechtbank geplaatst is , zal , worden opgemaakt eene Ordonnantie, groot twee ' honderd guldens, om daar uit te worden gevon! den de onkosten van Schryf behoeften, mitsgaders Vuur en Licht voor de Burgerlyke Rechtbanken, " dat de Bailliuwen viermaal in het jaar aan de Burgerlyke Rechtbanken zullen inleveren eene " gefpecificeerde Declaratie, zo wel van de eigene voorfchotten, welke zy in rekening van den Lande mogen brengen , als de voorfchotten der " Schouten Crimineel, de Traktementen hunner " Dienaars, en van die der Schouten Crimineel, ,! gelyk mede de rekening der Cipiers ; welke re" keningen door de Burgerlyke Rechtbanken zullen worden geëxamineerd, en met derzelver ap' probatie of aanmerkingen aan de Departeraen„ taaie Hoven gezonden , omme door dezelve te „ worden getauxeerd, conform de orders van den „ Lande; ten einde door den Agent van Finan„ ciën de nodige Ordonnantiën worden gedepe-

" „ Dat'de Procureur-Generaal mede viermaal in „ het jaar zyne Declaratie zal inzenden, daar onder

de

Sluiten