is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti8 3x JULY 1800.

„ mede aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, „ refpectivelyk tot informatie

„ Zullende dit bef uit, overeenkomftig Art. 60. der „ Staatsregeling, rer bekrachtiging worden gezonden „ aan de Tweede Kamer, met het in deezen uitge„ bragt Rapporc, en de Misfive van het Uitvoerend „ Bewind der Bataaffche Republiek, in originali"

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing van dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Dingsdag den 5. Augustus eerstkomende.

Is geleezen een Extra® uit het Register der BefluU ten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 25 July laatstleden ; genomen , na gehoord te hebben het Rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van Mr. J van Schuier, verzogt hebbende continuatie van Penfioen.

Welk befluit is van den volgenden inhoud.

„ By refumtie gedelibereerd zynde over hec Rap. „ port van den Burger RepasePntant van Veen, en „ verdere by Decreeten van den 17 Juny en 2 July „ laatsrL-den, Gecommitceerden ten examen van de „ Requeste van Mr. Jan van Schuier, gewezen Clercq „ ter Secretarye van het Adminiftratif Beftuur van het n voormalig Gewest Utrecht , verzogt hebbende „ continuatie van het aan hem toegelegd penfioen

„ En zynde het voorf. Rapport op den 18 July „ laatstleden, alhier ter Vergadering uitgebragt, en in

de Notulen van dien dag geïnfereerd.

„ En de tweede en derde leezing daar van op den „ 22 daaraanvolgende en heden gefchied zynde;'

„ Heeft