is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*38 as AUGUSTÜS igöo.

Waarop» gëdelibereerd zynde* is, aclitervolgens hét 35. Art. Lit. e. van het Reglement B der Staatsregeling i gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Beftuit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregelingj met de Requeste, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer.

ts vóof dë derdemaal geleezen een ExtraB uit het Register der Bejluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11 Augustus laatstleden , waar van de eerfle leezing op den 15, en de tweede leezing op den 19 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het beftuit dier Kamer op de Requeste van H. Bruinsma; verzogt hebbende rappel van Ban en remisfie van verdere Straf; welk befluit' in de Notulen van den Augustus laatstleden is geïnfereerd :

Waarop gedelibereerd zynde, is, achtervolgens het 32. Art. Lit. e. vah het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit 4 ingevolge Art. 69, der Staatsregeling, met de Requeste, Onverwyld worden gezonden aan hec Uitvoerend Bewind, en tevens een aifchrift van hetzelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfle Kamer.

h