is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640

sa AUGUSTUS iSooi

welk bejluit in de Notulen van den 14 Augustus laatstleden is gemfereerd :

Waarop gedelibereerd zynde , is , achtervolgens het 32. Articul L.tt. e. van het Reglement B der Staatsregeling, gedecreteerd,

Ue Tweede Kamer bekrachtigt het yoWgeJleld Bejluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit., ingevolge Art. 69. der Staatsregeling , met de Requeste , onverwyld Worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve^ in behoorlyke forma, aan de Eerfle Kamer\

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der bejluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks ,• van den 11 Augustus laatstleden , waar van de eerfle leezing op den 14, en de tweede leezing op den 19 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer op de Requeste van A Hobersi verzogt hebbende Brieven van Creatie- als Notaris; welk befluit in de Notulen van den i4 Augustus laatstleden is geinfereerd:

Waarep gedelibereerd zynde", is, aehtefvolgens het 32. Art. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling; , gedecreteerd:

De tweede Kamer, -.bekrachtigt het voorgefteld Beftuit , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd beftuit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, met de by het bejluit gemelde Stukken, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer. .srtd (fte-£9u4&atjó iwjecm -;-3 «.nsvsr/ - p

Is