Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 AUGUSTUS 1800.

En de tweede en derde leezing daarvan op de» 14. deezer en heden gefchied zynde. „ Heefc de Vergadering, zich mee hec daarby voor •

n geflagen Concepc Se/luit conformeerende*, ook al-

„ dus befloeten.

„ De Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend ,, Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende „ hec Rapporc haarer perfoneele Commisfie, in wier handen gefield was eene Misfive van het Uitvoerend ,, Bewind, in datoden 31 Mey laatstleden,, houden„ de, eenen naderen gemotiveerden voordrage, be„ treklyk het declinatoir Decreet deezer Vergadering, genomen den. 4 April laatstleden , op eene Misfive ,, van het toen exteerend Intermediair Adminis„ tratif Beftuur van het voormalig Gewest Zeeland, „ houdende hoofdzaaklyk verzoek, dat door het Vartegenwoordigend Lichaam worde verklaard, of de Boekhouder en Casfier van het Committé tot de zaaken van den West - Indifchen Handel en Bezittingen der Bezittingen der Bataaffche Republiek in America en op de Kust van Guinea, ten Departem mente Middelburg, al dan niet verpligt waren, „ het Ambtgeld , by onderfcheidene Staats RefoJutiën „ bepaald, en in welke zy difficulteerden, te voldoen. Overweegende , dat, by nadere examinatie en herziening der voorgaande Stukken over dit onder„ werp, gebleeken is, dat de gevraagde dispofitie, ,, by het beftuit van den 4 April laatstleden, is be,, fchouwd, als een verzoek tot authorifatie, hetwelk ,, door deeze Kamer alleen kan worden gedeclineerd, „ daar heczelve inderdaad is eene Wetgevende dispo„ fitie of verklaaring, die niet door deeze Kamer al* ji leen, maar door het geheele Vertegenwoordigend

u Lichaam

Sluiten