Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7i a z6 AUGUSTUS 1800.

o op het Quohierby voordduuring na 1795 zya aan-5 „ gefiagen.

,, En dat integendeel de Leden en Bedienden van ,, hec geè'xifteerd hebbend Committé der Marine, en ,, dat te Lande, alsmede de Leden der voormalige „ Generaliteit^ Rekenkamer, daartoe niec verpligt », zyn.

„ En zal Extracl deezes gezonden worden aan het 5> Uitvoerend Bewind, ten einde daaraan de nodige 5, executie te geven.

„ En gelyk Extract aan Commisfarisfen tot de Na* jj donaale Rekenkamer tot informatie.

„ Zullende dit Bejluit, rnet het in deezen uitgeiy bragc Rapport, en hec op den 47 Maart laatstleden „ gedaan Rapport, waarop het vernietigd bejluit dee-* „ zer Kamer van deh 4 April deezes jaars is gevallen, „ mitsgaders de verdere Stukken, in originali, inges, volge het 60 Articul der Staatsregeling, worden „ gezonden aan de Tweede Kamer van het Verte„ genwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks,

om, zo verre ais dit befluit de Misfive van hec „ Uitvoerend Bewind, van den 31 Mey laatstleden '„ betreft, te worden .gefanétioneerd,

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer bly. ken te zyn gefchied, is de tweede leezing van dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Vrydag den 39 Augustus eerstkomende.

Is geleezen de Requeste van L Westerbaan, Wed. ds Klopperen Zoon , en andere, refpeftivelyk Couran> tiers te Leyden, Haarlem en Rotterdam, daarby na het opgeven van eenige bexwaaren, verzoekende het Biet bekrachtigen van'het befluit der Eerfle Kamer, houdende de Ordonnantie op net Klein Zegel.

1 , En

Sluiten