Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

714 *6 AUGUSTUS 18*0.

op de Requeste van A. Looksma, om den irri* post van een Olie-Molen Hechts te betaalen van den tyd, dat dezelve is in werking ge• weést.

8. Van het bejluit van den 20 Augustus laatstleden * waarby de Raaden van het Hof van Justitie van Stad en Lande worden gelast , hunne Officie - gelden te voldoen.

o. Van het befluit van den 20 Augustus laatstleden $ op de Requeste van J, yan Zanten, alsgemagtigde van de Curators over F. S A. Torèk yan Duivenvoorden, om een Brug over den Rhyn te mogen leggen.

10. Van het befluit van den eo Augustus laatstleden j op de Requeste van J. H. Busfe, om zich al nog aan den Raad van Discipline by de Burgermagt te mogen aangeven.

11. Van het befluit van den ao Augustus laatstleden, op de Requeste van A. van der Mande, Weduwe P. Blokland, om affcliryving van Huis* en Haardftedegeld.

12. Van het bejluit van den 20 Augustus laatstleden, op de Requeste van de Kerkenraad van Foorburg , om permisfie tot hec beleenen van eenige effecten.

En heefc de Vergadering de derde leezing van alle deeze bef uiten bepaald op Vrydag den ap Augustuseerstkomende.

h

Sluiten