Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 SEPTEMBER 1800.

wyze confteerde, dat aan de Requestrante en de verdere posfesfeuren der Druiplanden , de verzogte affchryving van derzelver Contingenten ten quohiere dier Verpondingen naar billykheid zoude behooren verleend te worden."

Dit befluit van weigering by de Eerfle Kamer ingekomen zynde, wierdt aldaar wederom Commisforiaal gemaakt, en vervolgens door de benoemde Commisfie een nieuw befluit voorgcfteld, waar mede de gemelde Vergadering zieh op den 21 Augustus conformeerde, en dienvolgende bef loot in de redenen van weigering, door deeze Kamer opgegeven , gedeeltelyk te berusten, en dat alzo het verzoek van Anna Catharina de Batist, Weduwe van Gillis Menu, in zo verre zoude worden geaccordeerd : „ dat aan haar zoütie worden verleend vrydom van de ordinaris en extraordinaris Verpondingen , ter- fomma van ƒ 5-1-:- 's jaars, over 1 Geniet , 167 Roeden der zogenaamde Druiplanden van den Augusta Volder, gelegen in de Jurisdictie van Borgvliet en Zuidgeest. Lande van Bergen-op-den-Zoom, en zulks voor den tyd van 35 jaaren, op denzelven voet ingaande , en expireerende, als zulks by het Octroy van Hun Hoog Mogende , in dato 25 Mcy 1791, was geconfenteerd, en dat mits dien het reeds door haar ten onrechte betaalde zoude worden gereftitueerd door den Ontvanger der Verpondingen over den Lande van Bergen-op-den-Zoom."

Het laatstgemeld befluit op den 26 der voorfchreeve maand Augustus voor de- eerflemaal in deeze Kamer geleezen wordende , vondt de Vergadering goed hetzelve te ftellen in handen van hare Medeleden Vitringa, Storm en de Kanter ; ten einde daarop te dienen van confideratien en advis.

Uwe Commisfie, aan den haar opgedragen last thans voldoende, moet al aanftonds de vryheid nemen van der Vergadering uit den gedaanen voordragt te herinneren , dat by het onderhavig befluit der Eerfte Kamer de verzogte vrydom van Verpondingen over de meergemelde Druiplanden, en de reftitutievanhet deswegen betaalde, alleenlyk toegcfiaan wordende voor het aanC 4 deel

Sluiten