Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 SEPTEMBER iSoo. M*

„ En is voords, ten aanzien van de confideratie ti ten flotte van de voorfz. Misfive van 't Uitvoe„ rend Bewind der Bataaffche Republiek voorko„ mende , reiatif; het aantewyzen refpect , op „ welke die reftitucie zal moeten gebragt en geat„ fecteerd worden, by eventueele ontoereikenheid ,, van dat van onvoorziene uitgaven onder de 15. „ fomma op de algemeene Begrooting der Staats„ behoeften over deezen loopendet jaare. En „ is goedgevonden en verftaan , Copie van „ voorfz. Misfive te ftellen in handen van den Bur,, ger Reprajfentant Leemans, en verdere Gecom„ mitteerden tot de Financieele Zaaken , om be„ treklyk de boven omfchreeve confideratien van „ het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, „ der Vergadering te dienen van Rapport.

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing van dit Befluit by deeze Vergadering bepaald op Saturdag den 20 September eerstkomende.

Is geleezen de Requeste van Gecommitteerden uit de Roomsch Cotholyke Gemeente van Eist, verzogt hebbende, dat op de pofitiven van 'zzelve, reiatif de gefchillen over de naasting van het Kerkgebouw aldaar, eene ferieufe reflectie mag worden geflagen.

En is hetzelve gehouden buiten deliberatie , en goedgevonden om hetzelve te zenden aan den Burger Reprajfentant Vitringa, en verdere Gecommitteerden ten examen van een befluit van de Eerfle Kamer, betreklyk die zaak alhier ingezonden, tot informatie.

De

Sluiten