is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422, %6 SEPTEMBER iSooi

3. Dat door deeze verdeeling vyf Leden zullen ■worden afgezonderd, om recht te fpreeken in alle questien van Asjurantien, Avaryen en Zeezaken enz.

Die nader Bejiuit, het welk alhier de drie onderfcheidene leezingen, by de Staatsregeling bepaald, heeft ondergaan, is inmiddels door deeze Kamer, by haar Bejiuit van den 19. September laatstleden, gefteld in handen van haare Medeleden Vitringa, Druman en Ploos van Amjlel, om des wegen te dienen van haare confideratien en advis.

Daar nu uit het geen reeds is voorgedragen, ten kiaarften blykt, dat de Eerjie Kamer by het onderhavig in de eenige rede, waarom deeze Kamer de bekrachtiging van het voorig Bejiuit getveigerd hadt, berust, en ovcreenkomftig het denkbeeld deezer Vergadering een nieuw Befluit voorgefteld heeft, zo kan uwe Commisfie ook niet anders doen, dan deeze Kamer, onder dc gewoone fubmisfie, tot bekrachtiging van hetzelve advifeeren.

L. J. Vitringa. J. C. Druman. Adr. Ploos van Amjlel.

En heeft de Vergadering zich met de conclufie van het voorfz. Rapport geconformeerd.

En achtervolgens het . 32. Art. Litt. e. van het Reglement B. der Staatsregeling gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld Befluit en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit onverwyld aan de Eerfte Kamer worden terug gezonden.

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 16 September laatstleden, waarvan de

eer-: