Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ï OCTOBER 1800;

Is geleezen een ExtraB uit het Register der Be* fluiten van de Eerfle Kamer van het Vevtegenwoordu gend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 26. September laatstleden, genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van H. van Maaswinkel, reï ereerende zyn bevt-orens gedaan verzoek tot continuate van Penfioen.

Welk BeQuit is van den volgenden inhoud.

„ By refumtié gedelibereerd zynde over het Rapgj port" van den Burger Repraféntant Ferhoyfen en „ verdere, by Decreet van den 19 Augustus laatst„ leden , Gecommitteerden ten examen van de Rcques„ te van H. van Maaswinckel, gewezen Boekhou„ der van des Gemeene Lands onbefchreeven Middelen „ te Vlaardingen, reïtereerende zyn bevoorens gedaan „ verzoek, om met de continuatie van het aan hem „ toegelegd Penfioen begunftigd te worden.

„ En zynde het voorfchreeve Rapport op den 17 AugusiUs laatstleden, alhier ter Vergaderingeuitgebragt en in de Notulen van dien dag ge'fnfereerd. „ Én de tweede en derde leezing daar van op den 3, 23 deezer en heden gefchied zynde.

„ Heeft de Vergadering, zich roet het daarbyvoor„ geflagen Concept - bejluit conformeerende , ook ^ aldus bejloottrt

,, De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Baiaaffchen Volks gehoord hebbende „ het Rapport eener perfoneele Commisfie, by De^ creer comniisforiaal Van den 19 ArJgUstOS laatst-

ltd?n, zynde gelast, om te dienen van confidera„ iièn en advis-, op de Requeste van Huybregt van «. Ma.iswit.kel, gewezen Boekhouder van des Ge- • „ roe».

Sluiten