is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fftf} 14 OCTOBER 180©.

0 enden 15 daaraanvolgende geconcludeerd Rappoit, met de daa.by bchoorende Stukken, in originali:'"

En voords over het voorfehreeven bejluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevoL ge Art. 32. lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgejleld Bejluit , en verqndert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden tan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke form£, aan de Eerfle Kamer,

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 10 petober laatstleden, genomen, na gehoord te hebben bet Rapport van eene perfoneele Commisfie , dat mede alhier geleezen is, op eene Misfive van het Gemeente Bcfiuur van Naar den; verzogt hebbende authp ifatie tot het verkoopen van eenige Landen toebehoorende aan de Pot-Armen aldaar, tot betaaling der Schulden van gemelde Armen. yValk beftuit is van den volgenden inhoud:

n De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Ejigbaatp des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende |f Jf? Rapport van eene porfoneeie Commisfie, op H gea 25 Angust.us laatstleden benoemd , om der v Veigêderirgg te dienen van confideratiën en advis op P eene Misfive van het Gemeente-Beftuur van NaarU gefchreeven aldaar den 16 tt vooren,- daarby

m \ ef«