is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 OCTOBER iXco. 40$

^ op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der „ Bataaffche Republiek, van den 25 July bevoorens» „ fob li?, 'li » daarby, ter voldoening aan het D;„ creet van Jen 2 der laatsgemelde maand, geadvi„ feerd hebbende op de Requeste van de MunicipaliM teit van Moergeflel , in het voormalig Gewest „ Bataafsch Braband; houdende verzoek om letteren „ executoriaal, om de omflagene penningen wegens de

Thienden van de Landen , en van particuliere Eiges, naars of Adminiflrateurs over den Jaare 1795 , by „ parate executie door een van 's Lands Deurwaar„ ders te mogen doen invorderen.

„ En zynde hetzelve Rapport den 3 October Iaatst„ leden ter deezer Vergadering uitgebragt, en in dó „ Notulen van dien dag geinfereerd.

„ En de tweede en derde leezing daar van op den Ss 8 daaraanvolgende en hed#n gefchied zynde.

„ Heeft de Vergadering, zich met het daarby voor»

geflagen Concept befluit conformeerende, ook aldus „ beflooteni

„ De Eerfle Kamer van het Vnrtegënwoordigend j, Liehaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende n het Rapport van eene perfoneele Commisfie uit haar

midden benoemd, in wier handen is gefield eene „ Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche j, Republiek van den 25 July 1800, fub N*. *§§ï „ advifeerende op het Request van de Municipaliteit „ van Moergeflel, in het voormalig Gewest Bataafsch „ Braband , verzogt hebbende hebbende letteren „ executoriaal, om deomgeflagene penningen wegens M de Thienden van de Landen, en van particullieré „ Eigenaars of Adminiflrateurs over den Oogst van „ 1795, door een van 's Lands Deurwaarders te mo» .. gen doen invorderen.

D d 2 ii Ovefi