Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I )

BTLAGE, beherende tot de Decreeten van 21. October 180®.

BURGERS VERTEGENWOORDIGERS l

Het Befluit door de Eerfle Kamer den 9™ deezer maand October genomen, behelzende eene bepaling der 1 racrementen van de Leeden, en Ministers der Bureeryke Rechtbanken, als mede van de Vrederechters, den i$en daaraanvolgenden alnier voor de eerftemaal geleezen zynde, wierdt op dienzelfden dag door deeze Kamer gefteld in handen van hare Medeleeden Vitringa, Druman en Ploos tan Amftel, ten einde der Vergadering daaromtrent te dienen van derzelver confideratiën, eu advies.

Uwe Gecommitteerden het gemelde Befluit overwogen hebbende, en t'hands aan uwen last zullende voldoen, moeten de vryheid neeinen van vooraf aantemerken.

Dat offchoon door het Vertegenwoordigend Lichaam is begrepen, dat alle de gemelde Ambtenaren uit 'sLands Kas Tractementen, of Sdlarhfen zullen genieten , ech-er tot dus verre niets is vastgefteld, hetwelk 111 derzelver begroting tot een richtfnoer zoude konnen {trekken. ■

Hier kan toch in geene aanmerking komen de uepalin°- der jaarlykfche appointementcn voor de Leeden der Departementale Gerechtshoven — daar deeze genoegzaam hunnen geheelen tyd aan den dienst der Justitie moeten opofferen, en ook uit den aart hunner bedieningen buitenftaat zyn, om eenig ander beroep, of kosiwmning xiitteoeffenen. . . ,

' Dit is over het geheel genomen het geval niet van de Leeden der Burgeriyke Rechtbanken, en Vrederechters, welken alt'hands op de meeste plaatzen door de werkzaamheden aan deeze functiën verknocht met zullen verhinderd worden, om het grootfte gedeelte van hunnen tvd tot derzelver gewone beroepsbezigheden te belteden , en eevolgelyk geene aanfpraak konnen maken op eene zodanige befoldiging, als de Raden in de voorfz. Hoven • —■ terwyl bovendien de financiëele kragten van den Staat niet zowien gedogen, om aan allen dezeiven aanzienelyke appoimementen uit 's Lands Kas te doen bèta»

Sluiten