Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i NOVEMBER i8co.

.27

dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Dingsden 4 November eerstkomende.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befiuiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 30 October laatstleden- genomen, op eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, waarby wordt vernieuwd het od den 12 November 1799 met verklaaring van onvcnvylde t.oodzaaklykheid, genomen Decreet relatif de toelage aan de onder fcheidene Walfche Kerkgcv meenten in hetvoormaligGewestZ?^/2«^,en betretlyk het voldoen der Tractementen aan de Schoolmeesters.

Welk befluit is van den volgenden inhoud.*

„ By refumtie gedelibereerd zynde over eene

Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaf„ fchc'Republiek, gefchreeven alhier den 21 Oc-

tober laatstleden, fub N°. 'ffj*, en den 24.

daaraanvolgende ter deezer Vergadering ge„ leezen , daarby om aangevoerde redenen aan

het Vertegenwoordigend Lichaam voorgedra„ gen hebbende, om te vernieuwen deszelfs De,, creet, den 11 November 1796, na verklaaring

van onverwylde noodzaaklykheid, genomen, be-

treklyk de toelage van tien ponden Vlaamsch, „ aan de onderfcheidene Walfche Kerkgemeenten „ in het voormalig Gewest Zeeland, onder den ,, naam van Synodaale Kosten geaccordeerd, en 5, betrekkelyk het voldoen der jaarlykfche Trac-

tementen, uit'sLands of Geestelyke Goederen, „ aan de Schoolmeesters, die bevoorens als Kos„ ters der Hervormde Kerk hebben gefungeerd.

B 6 „En

Sluiten