Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia NOVEMBER 1800. 253

dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Saturdag den 15 November eerstkomende.

Is geleezen een Extract uit het Register der Eelluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks vm den7 November laatstleden, genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene Perfoneele Commisfie , dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van CC:van der Stronten, verzogt hebbende al no* in het Stemregister te worden ingefchreeven.

Welk befluit is van den volgenden inhoud:

By refumtie gedelibereerd zynde over het Rap„ port door den Burger Reprasfentant de Sonna. " ville, en verdere by Decreet van den 2 E Mey 1?x.9 Gecommitteerden ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaf" fche Republiek, gefchreeven alhier den 18 te vooren, fub No. 70, daarnevens, ingevolge het Dec-eet, van den 17 April des gemelden ,! laar?, zendende, het by den Agent van Inwendige Policie ingekomen Bericht van het Piaatfe" )y< Beftuur van '1 ermunterzyl, gerequireerd op l de Requeste van C. C. van der Straaten, Corn* !' mis Collecteur va-a de Convoyen en Licenten , ' te Termunterzyl voornoemd, verzogt hebbende alnog in het Stemregister te worden inge,, fchreeven

En zynde het voorfz. Rapport op den 31 October laatstleden , alhier ter Vergadering uitge„ bragt, en in de Notulen van dien dag geinfe-

»i reerd. .

„ En de tweede en derde leezing daarvan op den

4 deezer en heden gelchied zynde. " ? P s » Heeft

Sluiten