is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350 i4 NOVEMBER igo.j.

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van pnv rwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat , heeft deeze vergadering, ingevolge Art. 32 Litt. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecrefeei-d:

De Twrede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfle Kamer bygebragz, yoi'oende zyn, bekrarhtigt de v 1 kharing van Onv rwylde Noodzaaklykheid , door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend bej luit; houdende;

,, En voords, conform het a-'vis vanhetboven„ gt meld Bewind daadelyk beflooten, des vo r,, noemden Suppliants verzoek , by de< zen te ac„ cordeeren, en dien^olgerde te verklaaren, dat ,, l.y ongehouden is, andermaal de 40 Penning te ,, betaa'en, ter overlchryving van het Hypotheek „ van/v 500, van de ouie op de nieuwe bover„ gemtnrioneêrde Molen, ' « En zal Extract deezes, met bwoeping van ,, voorfz. Requeste en Bylagen , in originali,, wor,, den gezonden aan het Uitvoerend bewind der

Bataaffche Republiek, om hier aan de nodige ,, executie te geven-

,, Zullende dit befluit. in gevolge Articul 60 der ,, Staatsregeling, ter bekrachtiging wo.den gezon,, den aan de Tweede Kamer van het Verteger„ woordigtmd Lichaam ces Bataaifcben Volks, „ net en benever s voorfchreeve Misfive en R-a

queste, in originali:'

En voords over het voorfchreeven Befluit zelf gedelihereera zynde, heeft deeze Vergadering ingevolge Art. 32. Litt. e. van het Reglement B. der Staatsregeling gedecreteerd:

De

1