Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2a NOVEMBER 1800. 541

|£n is goedgevonden, het voorfz. Ripport to doen drukken, en aan de Leden te distri >ueeren, en is hetzelve op Saturdag den 29 Novemberaanftaande gefteld aan de orde van den dag.

Zullende Extract van dit Decreet, met het voorfz. Rapport, worden gezonden aan den B^ger Kepraefentar t Hoitsma, als aan het hoofd van de Commisfie tot de zaaken van de Drukkery, tot iniormatie.

Op het mondeling Voorftel van den Burger Reprsefentant Vitringa, uit naam van de Commisfio ten tx-men van het befluit van de Eerfte Kamer van den 11 Nov. 1. 1., bepaalende de wyze, waarop Leden van het Vertegenwoordigend Lichairn getuigenis der waarheid zullen geven, is dezelve Commisfie ^eaugmenteerd met de Burgers Repraïfent rten Siccama tn Busch, waarvan , by Extract deer.es, zal word. n kennis gegeven aan e;en tfurger Reptffifentant Vitringa en Siccama, tot informatie.

De P aefident adjourneert de Vergadering tot aarftaanden Dingsdag den as Nov. 1800. op den miduag.

Sluiten