Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

a DECEMBER xlo*

■ „ Voords overwegende, dat by Decreet van den 28 „ October laatstleden eene favorabele modificatie ten „ aanzien van het verbod van den 24 September deezes jaars tegen den uitvoer van Boter, Kaas, en andere levensmiddelen zynde daargefteld voor zodanige „ Articulen in het gemeld Decreet vervat, welke zich „ voor of op den gezegden 24 September hadden be„ vonden in volladen Schepen, er geene redenen exteeren, waarom gedachte modificatie niet zoude „ worden applicabel gemaakt op zodanige Articulen, „ waaromtrent volledig blyken zal, dat dezelve gela» „ den zynde geweest voor of op gezegden 24 Sept. „ in volladen Schepen , daarin niet verbleeven, maar na „ het emaneeren van het verbod, en ten dien gevolge „ waren ontladen en gelost.

„ Befluit'.

„ Dat het Uitvoerend Bewind ètt Bataaffche Repu„ bliek zal worden geauthorifeerd, zo als hetzelve „ geauthorifeerd wordt by deezen, om permisfie te „ geven tot der weder inladen en ongehinderd vertrek„ ken van alle zodanige Articulen, welke by de Pu„ blicatie van den 24 September laatstleden zynde

verbaden op behoorlyke paspoorten waren ingela„ den geweest, voor of op gezegden »4 September „ in volladen Schepen , doch ten gevolge van het „ verbod uit dezelven gelost: mits alvoorens aan het „ zelve Bewind volledig zal hebben geconsteerd „ van gezegde losfing uit alzulke volladen Schepen: „ met verdere in achtneming van de nodige praacauti„ en ten einde geene andere of meerdere quantiteiten w als vooren gemeld worden uitgevoerd, en alzo hec „ heilzaam oogmtrk van voorfchreayen verbod geëlnw deerd.

„ Ek

Sluiten