Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 DECEMBER 1800.

397

„ zyne Fabriek gebruikt, en gemaalen zynde, by de „ uitzending hec vereischt Waagrecht daar van be„ taald zal worden.

„ En zal Extracl deezes , met byvoeging van de „ voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali, ,, worden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend „ Bewind der Bataaffche Republiek, om hier aan de „ nodige exe. utie te geven.

„ Zullende dit Bejluit , overeenkomftig het éo „ Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging wor„ den gezonden aan de Tweede Kamer, met en be„ nevens de voorfchreeve Misfive en Requeste, in „ originali.

En daar de drie leezingen by de Eerjle Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing van dit befluit by deeze Vergadeiing bepaald op Vrydag den 19 December eerstkomende.

Is geleezen een Extracl dit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 15 December laatstleden , genomen , op de Requeste van C. S. van Lennep ; verzogt hebbende brieven van Venia JEtatis.

Welk Befluit is van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde over de Reques„ te van Cornelis Sylvius van Lennep, woonende te „ Amfterdam, oud ruim een-en-twintig jaaren, den „ 8 December jongstleden ter deezer Vergadering „ voor de eerfle maal geleezen ; daarby , verzogt ,, hebbende brieven van Venia JEtatis.

„ En

Sluiten