Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398

ié DECEMBER iBea.

„ En de tweede en derde leezing daar van op den sy li deezer en heden gefchied zynde. '

,, Heefc de Vergadering beflooten: het onderhavig ti verzoek mies deezen te accordeeren, en dienvol,, gende ten behoeve van voornoemden Requestrant ,, de door hem verzogte brieven van Venia JEtatis ,, in behoorlyke forma te doen depêcheeren.

,, En zal Extract deezes, met byvoeging van de „ voorfz. Requeste en Bylage, in originali, worden „ gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaf„ fche Republiek, om hier aan de nodige executie „ te geven.

„ Zullende dit befluit , in conformiteit van Art» „ 60 der Staatsregeling, ter fmcïie worden gezon„ den aan de Tweede Kamer, met en benevens de „ voorfchreeve Requeste en Bylagen, in erin* „ nali" ö

En daar de drie Ieezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing van dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Vrydag den 19 December eerstkomende.

Volgens de orde van den dag zyn de tweede Ieezingen van de volgende Be fluiten van de Eerfle Kamer gefchied:

1. Van het befluit van den 9 December laatstleden, op de Requeste van T. Suyderhuyzen, om dispenfatie van de Huwelykswet.

2. Van het befluit van den 9 December laatstleden, op de Requeste van J. H. Walrecht; om continuatie van een Logement.

3-

Sluiten