Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4c& \6 DECEMBER 1800.

rifatie or> Commisfarisfen der Nationaale Rekenkamer, tot het liquideeren van eene Prajcenfie.

11. Van het befluit van den 9 December laatstleden, op de Requeste van J. H. Krom; om betaaling van Tractement.

12. Van het bef uit van den 9 December laatstleden , op dc Requeste van C Boekee; om voorziening in het afvorderen van eene boete.

14. Van het befluit van den 10 December laatstleden , op de Requaste van H. Hulfebos , om renjs van Pachtpenningen.

13. Van het befluit van den :o December laatstleden, houdende eenige bepaalingen tot hec aanleggen van Registers van Geboorten, Huwelyken en Sterfgevallen.

En heeft de Vergadering de derde leezing van alle deeze befuiten bepaald op Vry dag den 19 December eerstkomende.

ïs voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der bejluiten van de Eerfle Kanier van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 4 December laatstleden, waarvan de eerfle leezing op den 9, en de tweede leezing op den 12 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het befluit dier Kamer een maatregel omtrent zodanige Gepenfioneerde Officieren, welke begeeren het aan hun toegelegde Penfioen buiten 'sLands te veiteeren; welk

' be-

Sluiten