is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io DECEMBER iSea. 511

„ gende ten behoeve van voornoen:den Requestrant „ de door hem verzogre Brieven van Venia atatis in „ behoorlyke forma te doen depecheeren

„ En zal Extract deezes, met byvoeging van voorf. „ Requeste en Bylagen, in originali, worden gezon„ den aan het Uitvoerend Bevind der Bataaffche

Republiek , om hier aan de nodige executie te „ geven.

„ Zullende dit befluit, in conformiteit van Art. 60 „ der Staatsregeling, ter fanftie worden gezonden aan „ de Tweede Kamer, met en benevens de yoorfchree,, ve Requeste en Bylagen, in originali"

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing van dit be'tluit by deeze Vergadering bepaald cp Dingsdag den «23 December eerstkomende.

Ts geleezen een ExtreSt uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des BataaffcJien Volks, van den I-December laatstleden, genomen op de Requeste van C. Haakman, Andriesz., verzngc hebbende om Brieven van Venia atatis.

Welk Befluit is van den volgenden inbond.

„ By refumtie gedelibereerd zynde over de Requeste „ van Cornelis Haakman Andries zoon , oud ruim „ 20 Jaaren, woonende te Delft, den 9 December „ alhier ter Vergaderinge voor de eerfemaal gelee„ zen ; daarby verzogt hebbende Brieven van Venia „ atatis

„ En ce tweed; en derde leezing van voorfchreeve j, Requesce op den 12 deezer en bsden gefchied 2yn-

»-e. t

li 2 n H**-