is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Boifc. HISTORIE. 83

gevaar, alzo hem zyn Paard ontloopen was: doch hy fprong op hec Paard van eenen zyner Dienaaren, en raakte mee eene wonde vry. Hy begaf zig naar hec Slot Kroonenburg, alwaar hy zig veilig waande («). De andere Edelen waren al vroeger ontvlugt. Woerden verliet deeze Landen (0), en is er, zo ver men weet, nimmer wederom binnen gekomen. Men wil, dat Amftel, met de zynen, eerlang, naar Pruisfen geweeken zynde, omtrent Elbing, een Steedje, Holland genoemd, heeft geftigt of helpen bevolken fj>). Doch hier voor is, behalve de oude overlevering, weinig grond. Anderen melden, dat hy, die reeds hoog bejaard was, eenigen tyd, door buitenlandfche Vrienden, onderhouden geweest zynde omtrent den jaare 1300, we¬

derom herwaards gekeerd; doch toen, zyne Stad Amftelredam, met houten bruggen en toorens, verfterkt hebbende, door de Haarlemmers en Waterlanders, overvallen en verdreeven is: waarna de nieuwe toorens en bruggen, door 't vuur, vernield werden (V). Doch hoe Gysbrecht wederom aan zo veel bewinds over Amftelredam, welks Heerlykheid aan Jan Perfyn, en naderhand aan Graave Floris was opgedraagen, geraakt ware, meldt niemant. 'sGraaven Lyk werdt terftondt uit het water gehaald, gebalfemd en eerst naar Alkmaar gebragt ; doch federt te Rynsburg begraaven 0>

Het

O) Meus Stoke, bl. 125* 126, 127. Spiegel Hiftoriaal Cap. XLVlI. bl. 206. (0) Mklis Stoke, bl. 127. (p) Zie Domselaar, Amftelr. bl. 256, 260. (q) Reka, in loann. II. p. 99. rr) Beka, in Wilhelm. II. p. 102. fs) Mbus Stok* in Floris v. bl. h6. in Jan I. bl. «48.

Fa

Floris V.

Velzen viugtnaar Kroonea. burg.