is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Boek. HISTORIE. iop

hadt eenige goederen in de Landen van Amftel en Woerden bezeten, die hy, in 't jaar 1308 overleeden zynde (A), zynen Zoon Otto nagelaaten hadt. Otto droeg deeze goederen, en al wat hy meer in 't Stigt ter leen bezat, het Ampt van Bisfchoppelyken Schenker alleen uitgenomen, in 'tjaar 1326, ook aan Graave Willem den III. op (z), en begaf zig, federt, met der woon naar Engeland (k). De Heerlykheid der Stede Amfterdam, federt eenige jaaren, afgefcheiden van de Heerlykheid van Amftel, is, vermoedelyk, ook eerst na Guys affterven, met het Graaffchap van Holland, vereenigd geworden. Wy hebben, te vooren gezien, dat Graaf Floris, of Bisfchop Jan van Nasfau, met zyne bewilliging, de Heerlykheid deezer Stede,aan Jan Perfyn, Heere van Waterland, gefchonkem had: en dat deeze, uit hoofde van den Zoen met Gysbrecht van Amftel van den jaare 1285, in 'c bezit derzelve bevestigd was geworden (7). Doch alzo oude Schryvers getuigen Qrn), dat Guy van Henegouwen, al omtrent den jaare 1300, Keuren en Voorregten aan Amfterdam gegeven heeft, fchynt hy toen reeds in 't bezie dier Heerlykheid geweest te zyn. Men zou , ligtelyk, vermoeden, dat hy dezelve gekogt hadt van den Huize van Perfyn, door welken , ook op andere tyden, wel Heerlyke goederen verkogt waren (»). Doch 't blykt, dat zy, in

den

CO Meyerus ad annum 1308.

TO Brief van Otto van Cuyck apud Matth. Annlcct. Tom. lil. p. 616.

C*) Acta Pub!. Angüa: Tom. II. P. III. p. 33, 13c. CO IX. Boek, bl. 38. en 40. (m) Ongenoemde Klerk, bl. 187.

C«) Sier. Leonis Vitte Abbat. Hort. Diva: Maria;, iii Mat» Thai. Anal. Tom. V. p. 249.

N 4

Willem III.