is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cao* VADERLANDSCHE X. Boek,

Willem MI.

De Friezen onderwerpen zig aan Graave Willem.

1325, ernlïiger dan voorheen , met de Regeering van Friesland te moeijen. Hy hadt toen twee Inwooners van Staveren, tot Schouten of Regters, over de Stad en 't Land daaromtrent aangeiteld. Doch deeze nieuwigheid mishaagde den Friezen, welken, aangehitst door den Abt van S. Odu'fs Klooster, die thans veel gezags in Staveren oefende, de Graailyke Schouten verjaagden, en derzelver wooningen, die, 't welk, hier te Lande, nog wat zeldzaams was, van fteen gebouwd waren, ten gronde toe afbraken (p). Dit bedryf werdt hoog by den Graave genomen. Hy rustte eene Vloot uit, die, langs de Zuiderzee kruisfende, den Friefshen Schepen veel nadeels toebragt. Zelfs deedt zy, nu en dan, eene Landing op de Friefche Kust, by welke gelegenheid, het Dorp Marden en eenige Landen daaromtrent plat gebrand en ledig geplonderd werden. De Friezen, hier door tot nadenken gebragt, verzogten met den Graave in ónderhandeling te mogen komen, 't welk hun vergund werdt. In Bloeimaand des jaars 1328, kwamen de Abt van S. Odulfs Kloofter en eenige Afgevaardigden der Burgerye van Staveren, te Haarlem, met Graave Willem overeen „ dat de Graaf van Holland „ voortaan Schouten, Schepenen en andere „ Regters in Friesland zou nanflellen, naar „ welker vonnisien, zy beloofden zig te willen „ voegen." Ten zelfden tyde , deeden zy den Graave hulde (q). Sommigen voegen 'er

by,

(_p~) Wilhelm. Procurat. ad annum 132^. p. 634, s35. {q} Wilhelm. Procurat. ad annum 1328. p. 676.