Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 VADERLANDSCHE X. Boza.

Willem Jttt

XXVIII. Dood var Willem den III.

„ zen des Ryks tegen Frankryk te zullen ver„ dedigcn, met duizend gewapende mannen „ ieder, die een jaar lang in 's Konings Sol„ dye ftsan, en elk, vyftien Florentynfche „ Guldens ter maand trekken zouden. In ge,, val van nood, zou men deeze manfchap „ met duizend man vermeerderen moeten, „ welken de Koning egter, alleenlyk tot zy,, ne overkomst toe, in zyne Soldye nam. E„ duard verbondt zig, den Graave en zy„ nen Zoon, in plaats van het jaargeld, dat „ de eerlte van Frankryk trok, en dat na „ ftondt ingehouden te worden, zesduizend „ ponden jaarlyks te zullen betaalen. En, ia „ geval, Crevecoeur en eenige andere plaatfea ,, in het Kamerykfche den Franfchen ontwel„ digd werden, zou de Graaf van Zeeland „ dezelven erfelyk blyven bezitten (i)." Met deezen, werdt, ten zelfden dage, een byzonder verdrag geflooten, waar by hy aannam, „ na 't affterven zyns Vaders, dcszel,, ven verbintenisfen, in allen deele, te zul„ len naarkomen (£)".

't Schynt dat de kwynende ziekte van Graave Willem zwaarder geworden was. Immers hy leefde naauwlyks twee weeken, na 't fluiten deezer Overeenkomst. Hy overleedt te Valenchyn, op den zesden of zevenden van Zomermaand des jaars 1337 (/); nalaatende,

bern Aft. Publ. Angl. Tom. II. P. III. p. 1-68, 168, 169. fi) Act. Publ. Angl. Tom. II. P. III. p. 168. ( /; Frogm. Chron. Veter, i* Matth. Anal. Tom. h p. Beka in Joanne 1U. p. Uj. Froissart k'ol. I. Ch. XXX. Jh

Sluiten