is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Derde deel, beginnende met de regeeringe van graave Floris den V. in't jaar 1256; en eindigende, in't jaar 1442, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. Boek. HISTORIE.

44!

welken, de Sloten te Warmond en Paddenpoel, den Burggraave van Leiden toebehoorende, door de belegeraars, en verfcheiden' Kabbeljaauwfche Sloten, door de belegerden, diegeduurig uitvielen, bernagtigd en verdelgd werden. Bisfchop Fredrik zou de Stad gaarne ontzet hebben; doch hij hadt, ten deezen tyde, zyn Volk noodig, om de Gelderfchen te keer te gaan, die in 't Stigt gevallen waren, en Amersfoort zogten te bemagtigen (k). Zelfs na dat zy, volgens een gemaakt Belland, afgetrokken waren, kon by, niet dan allengskcns en bedektelyk, Volk verzamelen, tot het ontzet van Leiden. Hy deedt het egter,, en bragt eenige mondbehoeften byeen , die hy der Stad toefchikte (7). Doch Jan van . Beijeren, hiervan by tyds kennis gekreegen hebbende, liet zig verluiden, dat hy gunftige Voorwaarden toeltaan zou, zo men hem de Stad, by verdrag, wilde overgeeven. Thans begon ook de mondkost in Leiden, onder het ongewoon groot getal van eeters, fc haars om te komen Cm). Weshalve de belegerden, dien 't langduurig beleg verdroot, en die, zo 't fchynt, van "t naakend ontzet geene kennis hadden, naar de voorflagen van Her oge Jan begonden te luisteren. Hy bedong, dat de Stad hem, als Ruwaard, hulde doen, en dat de Burggraaf hem 't Burggraaffchap afftaan zou: waartegen de Stigtfche Knegten, die in de Stad in bezetting lagen, vryelyk naar huis zouden mogen keeien. Hierop

ging

Ck") Do Vermeerderde Beka bl. 383 enz.

( l) De Vermeerderde Beka bl. 386, 3U7, 388.

(,/« ) De Vi.nr.cerdei'de Beka bl. 387.

Ee 5

Jakoba. 1420.

m by Verdrag ngenonen.