Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het III. DEEL. 5

Zy was, na 't overlyden van haaren Broeder Floris, de naaste Bloedverwante, en dus geregtigde tot de Voogdy; die haar daarom, noch door Elisabetii van Brunswyk, Koninginne Weduwe van Willem den He. en moeder van Floris V, noch doorzyne ,. Grootmoeder, Magteld van Braband, Weduwe van Florens de IV (welke mede de Voogdy over haaren Zoon, Willem den II, nietlchynt gcoeffend te hebben) wierdt betwist. De eerlïe dier Voifcinnen ftierf eerst in 1266; de laatstgemelde in 1267. Zy hielden zif beiden hier te lande op; en, wyl zy verfcheidenc Charteren van Aleid ondcrtcekcnd hebben ftrekt dit tot bcwyz van onderlinge Vriendfchap. Men wass, misfchien, overeengekomen , dat de Koningin haar Dochtertje, Magteld, by zig zou houden; immers men leest nergens, zo"ik meen, dat Aleid mede de opvoeding van dat Kind op zig nam.

Bl. 6 r. 7 v. o. „ Zy (deedt) het Kind, zo dra mogelyk,in de Wah'che en Umtlchc fpraaken, onderwyzen." (k) In onze thans vereenigde Gewes-

CO Méermam !. c 2 d. bl. cos en 096. (i) Ik hatS in deeze aantcekeniog ros kunnen aanmerken, dat volgens Stom, 5c. B. v. 68 , Aleid den jongen Floris ' „ Dede veel ter fooien gaan

„ Walscb tn Dietseh leeren wel." Door ter fcole gam verftaa ik, aldaar, beuoorlyk nnderwyz »»ven in slie , den jongen Vorst benoodigde, Wetenfcfaappen. Men e t ve -llixt, deezen naam aan 't onderwy^ der Vorsten, om dat. 'fiud'y.'s, verfchciden jonge Kdelcn te Tarnen met hun aan 't Hof Werden opgevoed, 't geen ik, elders, zal ragtcn te betoogen (zie midlerwyl, nu Ch^sne Rer Francicar. 'I. 3 P 389 > en du Cange op Scbolarcs , in GUtfur.). In dc Hoo'gduitfche uitgave van den geestryken Roman , Reyneke de Vos, ten jare 1498, noemt de Overzetter, Heinkik von Amcmer, Zig dan eens ., lehr-und Hofmeijler," clan ,, Seolemeifler, en Tuchtierer des eddelen dogentücken Vorften imd Herten , ,, Hertogen vovi Lotbryngen," 6&, Zie de Uitgave van Goitjcheden. Pirred. bl. 4 > en bl. S0-i'ï.

A 3

Sluiten