Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 BYVOEGSELS en

Zeeland, op gelyke wyze als Floris, van Vlaanderen te Leen.

Bl. 89. r. 3.v.o. „Kuik, — voorKroonenhurg gekoomen " By overleezing der hier aangehaalde plaatzen van Stoke, zal men bevinden, dat niet Kuik zelve, voor wien, als een' openbaren Vyand van den rampzalig vermoorden Floris, ten deezen tyde, een verfchyning hier te Lande zeer gevaarlyk zou geweest zyn, voor Kroonenhurg toog; maar dat hy den Graave van Cleef, hier toe ■ wist te belezen, met inzigt om de moorders niet in handen der, te regt geftoorde, Gemeente te doen vallen (V).

Bl. 95. „ Henrik Duffel." Leez Henrik Buffel (V)

Bl. 96. r. 3. v 0. en bl. 97. „ Graaf Ian moest den Koning — by eede belooven, 'dat Hy, — Ferrer en Havering tot zyne geheime Raaden aannemen zou" Zy zouden, eigenlyk , zeiven geen Raaden worden, doch, 't geen weinig verfchilde, maar fyner bedagt fchynt , Jan moest belooven, die geenen tot Raaden te zullen aanneemen , en in alles te volgen, welken hem, door deeze twee , zouden genoemd worden.

Bl. 96. reg. 8 —17 en volgg. „ De Koning — twee perfoonen — benoemende , om de morgen gave — der Gravinne - in Holland te vorderen, uit de inkomften der Graaflyke Landeryen enz." De Engeliche overhecr-

fching

(z) Stoke. He. D V. 300—397, en aldaar Huydecoper. O») MlKR. 1. c. bl. 576-5.79. Ueeze Aanmeik. bl. 9. (a) en Wag. bl. 177- alhier.

Sluiten