Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Boek. HISTORIE. i4p

maand, hadt de Hertog een aanzienlyk Leger by Maastricht verzameld. Tegen 't einde der gemelde maand, floeg hy naar Nuis op weg CO' na dat hy, kort te vooren (i), verfcheiden' verbindcenisfen, met Edaard den IV. geflooten, bekragtigd hadt: volgens welken, Koning Eduard in Frankryk vallen, en de Ileii.o^ hem , na zyne terugkomst uit Duitschland, met alle zyne magt, onderfleunen moest

't Beleg van -Nuis-.werdt aangevangen met agttienduizend man (g), en fterk voortgezet. Doch Herman van Hesfen verdedigde de Stad zo dapper, en deedt zo menigen gelukkigen uitval, dat Hertog Karei-haast zag, dat het bemagtigen deezer Vesting hem meer werks kosten zou, dan hy gewaand hadt. Hy bevondt ook, dat het hem aan geld ontbrak, en, wel bewust, dat de Landziaten genoegzaam uitgeput waren, gaf hy, in Herfstmaand, bevel aan alle Geestelyken, Kloosterlingen, Kerken, Gast- en Godshuizen van Holland, Zeeland en Westfriesland, om de goederen , welken zy, zestig jaaren herwaards, bezeten hadden, in gefchrift te Hellen: op dat men hen, naar gelang hunner inkomften uit dezelven , zou konnen fchatten. Eenige weinigen gehoorzaamden dit bevel, in Holland: de meesten

niet.

' (<0 È'felrait dans les Addit. fur Commines Tom. IK. p. 300. : (p) Act PuH. Angl. Tom. V. P. ffi: p. 40, 41, 41. 4a, 42j 42, 42, 43. 43- 44-

■ (17') Annal. Novefienf. ad annum 1474. Chron. van Cèulën iy Scriver. op 't Goudscli Chron. bl. 147.

(1) Op den vyf- zes- en zeven-entwintigiten van Hooimaand, 1474.

K 3

Karel I. 1474.

Beleg van Nuis.

De Geestelykheiddeezer Landen gefchat.

Sluiten