is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Boek. H I-S T O R I E. iq£

„ lis Adriaanszoon aan den Stadhouder La„ laing, wien men belet hadt, met de uit-

geweekenen, wederom na de Stad te ko„ men. 3. Dat hy, buiten kennis van den „ Hertoge , een Verbond tusfchen eenige „ Hollandfche en andere Steden bewerkt; en „ met de oproerige Gelderfche Steden, vrien„ delyke briefwisfeling helpen houden hadt„ 4. Dat hy, Schepen zynde, twee mannen „ hadt helpen veroordeelen , en een' vry„ fpreeken: welke beide vonnisfen het Hof „ hieldt onregtvaardig te zyn. 5. Dat hy , „ nevens anderen, den Stadhouder hulp hade

geweigerd, om de Stad Leiden, door Broek „ huizen ingenomen , wederom te bemagti„ gen: ja dat hy, daarentegen, insgelyks ne„ vens anderen, den Leidenaaren verlof ge„ geven hadt, om Lyftogt te Dordrecht te „ komen koopen: daar zulks, door 't Hof, ,, verbooden was. 6. Dathy, eindelyk, hadt „ geoordeeld, dat men de vreemde Knegten „ des Hertogs, met welken men Leiden be„ dwingen wilde, met geweld, ten Lande uir „ moest zoeken te jaagen, onder dexel van „ Privilegiën: ten welken einde , hy medë „ geftemd hadt, tot het befchry ven eener al„ gemeene Dagvaart der Hollandfche Steden , „ te Dordrecht." Om alle welke misdaaden^ gelyk men ze noemde, Beaumont, door Stadhouder en Raaden, geoordeeld werdt,de dood verdiend te hebben.

Onpartydigen zien ondertusfchen , dat de, meeste punten, die zo hoog genomen wer ' <Jen,. beftonden, in het verdedigen en beher-; tigen der oude gewoonten en voorregten, groo-i N 4, teti r

1481.

Vanraet?.

:ingen )ver het ;elae»