is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"152 r.

Be GelderfchenbrandfchattenTexel en Wieringen.

1522.

t38 VADERLANDSCHE XVI. Bobk.

Hier uit ontftondt een oorlog in Overysfel. De Bisfchop was genoodzaakt, zyn Krygsvolk en Oorlogstuig, te water, over Hoorn, derwaards te voeren (ƒ), 't welk veel tyds fpilde. De Hertog van Gelder voerde, daarentegen , den Kryg met zo veel voorfpoed, dat hy de Overysfelfchen, in Wynmaand des jaars 1522, nooJzaakte tot een Verdrag, waarby zy hem meester lieten van de Plaatfen , die hy reeds inhadt, en beloofden, na 't afllerven van Filips, geenen Bisfchop te zullen erkennen, dan die zwoer met de Gelderfchen in vrede te zullen leeven (g).

De tyding, dat Hertog Karei Zwol in zyne magt hadt, was, ondertusfchen, zo dra niet in Holland gekomen, of men was bedugt, dat hy de Zuiderzee overfteeken, en hier eene landing doen zou. Des werdt 'er, in Oogstmaand des jaars 15 21, by openbaaren Plakaate, in Holland afgekondigd, dat elk zig tot tegenweer gereed houden moest, alzo Heer Karei van Gelre Zwol ingenomen hadt (ft). Ook.werden, omtrent deezen tyd, de Waterlieden, met naame Enkhuizen, van eene talryke bezetiiTrg voorzien (£). Evenwel was men, voor dit jaar, vry met den fchrik. Doch in den Zomer des volgenden jaars, kwamen de Gelderfche Friezen, met twintig Schepen, aan IVxel, vorderende het Eiland eene brandfchatting af van tweeduizend Filips guldens.

Wie-

.( f) Vemtis Hoorn, bl. 217.

ïsi Anonymi Bril. imer ïranfiTal. & Gelr. in Dpmbar. An« aal.'Vw. III. ƒ>. 50$. & fefq. PoVtanuS Libr. XI. f. 704. . //} Repert. der Plakaat. van Holland, hl. S. (Ji) Brandt Enkh. il. 49.