is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KakblII.

1522'

440 VADERLANDSCHE XVI. Boe*

Brief voor handen (V); waarby hy deezen kennis geeft van zyne verheffing tot de Paufelyke waardigheid, die hy betuigt, voor zyne oude Prcostdye te Utrecht, wel te willen afilaan. Met Erasmus heeft hy, ook na dat hy Paus geworden was, veele gemeenzaame Brieven gewisfeld, byzonderlyk over de Hervorming der Kerke; die hy dienfh'g oordeelde, doch allengskens te werk gefield'wilde hebben. Tegen Luther en de Lütherfchen, was hy egter zeer ingenomen , dringende, in Slagtmaand deezes jaars, op eenen Ryksdag te Neurenberg, fterk op hét gebruiken van harde middelen tegen hen , wanneer zagten niet hielpen (o). Men wil, dat hy dér Kerke veel dienst zouden hebben gedaan, zo by'Iangér hadt' mogen zitten. Doch hy overleedt, op den dertigften'van Herfstmaand des'jaars 1523.

Francois de I. hadt de verheffing van eenen Paus, die t'eenemaal op de zyde des Keizers was, niet zonder veel ongenoegen verltaan. Hy befloot, derhalve, den oorlog in Italië , en op de Spaanfche grenzen, dit jaar, met kragc voort te zetten. Doch in Italië flaagde hy ongelukkiglyk. 't Opflaan van 't Beleg van f.ontarabie in Biskaye, was het eenigfte , waar in hem het Krygsgeluk, in deezen Veldtogt, inedeliep. ■' ' ' " "

De Keizer, de zaaken in Duitschland, zo yeel de tyd gehengde, in orde gebragt hebbende, befloot, in de Lente, naar Spanje te rug te keeren. TJe Arnemuiden' in Zeeland ,

(n~) Hy bf.vF.itwyk Dordr. bl. 329.

(0) Vide C. Burmanni Hadrian. VI. p. 494, 427, 466^^?.