Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oi (chuldigë SlactölFcrs, ten getale van NEGEN DUIZEND ZES HONDERD VEERTIG PERSOONEN, onfchuldig verklaart heeft, zo «vel de Dooden als nog Levenden, en POMBAL waardig geoordeeld, om voorbeeldelyk geflraft te worden, doch uit aanmerking zyner hooge ouderdom en ongefteldheid, tot Ballingfchap verweezen heeft. — Dit Werk word voor/ 5: 15uitaegeeven, onder den Titel van GEDENKSCHRIFTEN van den M/IROJJISDE POMBAL , Staat Secretaris en Eer (ie Minister van tien Koning van Portugal JOSEPH de Eer ft t; 4 Deelen, in groot 8vo.

VRRMAKELYK BURGER EXERCITIE LOTEivYSPIÏL, het welk in zich 60 keurig gefneede Plaatjes bevat, aanvvyzende hetganfche Manuaal met alle de Greepen, Tempo's" en de Laading met Tellen enz., waar bymede behoor* lyke Byfcliriften gevoega zyn,en voorts hetgeen die inl ichting in de daad tot Vermaak en Nut kan doen (trekken, i 1: Stuivers, en met afgezette Plaatjes, 30 Stuiv.

STAD EN LAND BURGER EXERCITIEBOEKJE, beftaanoe in 60 Exercerende Beeldles, alle in het Koper geliieedeu, waarin ver'beeld wordt alles wat de Gewapende Schutterycn uoodig hebben , om de Wapenhandel te leeren, verrykt met 60 toepasfelyke Versjes en 9 Marschjes , a 10 Stuiv. , en mee afgezette Plaatjes, 'a ai Stuiv.

WPTBOEKJE voor de KLEINE SCHUTTER YEN in de Fer'èenigde Nederlanden, benevens een allernuttigst en voor elk Nederlander nodig byvocgzel voor de Ouders, betreffende de jiuttigheden de noodzaaklykhcid der Wapenöeffening zo wel ten Platte Lande, als in de Steeden, en ons leerd kennen dat wy VryelVJenfchcn zyn, en hoe onze Vryheid te bewaaren, a a Stuiv,

Sluiten