Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVn. Boek. HISTORIE. «3

ginne-Weduwe, plegtiglyk, in de Landvoogdye bevestigd (W).

De Staaten van Holland waren, reeds in Hooimaand, ten Hove ontbooden geweest, om Vrouw Maria voor algemeene Landvoog des te erkennen. Doch de Keizer hadchun, behalve dit, nog iet anders voor te draagen. Hoogftraaten, hen ten zynen Huize befchei den hebbende, vergde hun af, uit 's Keizers naam, de verzegeling, by wyze van voorbetaaling, der buitengewoone Bede van tagtigduizend guldens, onlangs ingewilligd; welke penningen de Keizer tot zyne reize naar Duitschland behoefde. Voorts verklaarde hy, dat men 't eerfte jaar de duizend Filips guldens 's jaars niet zou konnen losfen, fchooti zulks, by de Acte van 't Confent, vastgefteld was, alzo de Keizer de penningen, daartoe gefchikt, tot betaalinge der Stigtfche Knegten en andere byzondere onkosten , noodig hadt. De Afgevaardigden, verflag in den Haage gedaan hebbende, vonden de Staarea ongezind, om in deeze verzegeling te bewilligen f>). Ook is my niet gebleeken, dat zy, federt, van gedagten veranderd zyn.

Wat laaer, werdt de Stadhouder van Holland, die 't Gemeen weinig genoegen gaf, door fommigen, by den Keizer, bedraagen,1 dat hy den Landzaaten regt weigerde, onnutte luiden in den Raad flelde, en zelfs alle de Ampten in Holland aan onbekwaamen weggaf. Men voegde 'er by, dat hy, boven bet eer-

fte

Crf) Ma. Air* vak dkr Gois Regift. W. 171.

CO Mr. Asrt van beu G«es Regift. U. 1Ó5, 166, 167.

B. 4

KarelII, «53».

Holland wordt eene verzegeling,by wyz« van voorbetaaling»van tagtigduizend guldens afgevorderd.

Befchul. digingen egen den) Stadhonder vart Holland.

Sluiten