Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII. Boek. HISTORIE. 145

Midlerwyl, was 'er merkelyke verandering voorgevallen in Gelderland. Hertog Karei, nu hoog bejaard, en bedugt, dat zyne Heer-' lykheden, alzo hy geene wettige Kinderen hadt, na zyn afiterven, komen mogten, aan 't Huis van Oostenryk, tegen welk hy een' onverzoenlyken haat behieldt, hadt, in Wynmaand des jaars 1537, 's Lands Staaten, op den Landdag vergaderd, gepoogd te beweegen, om den Koning van Frankryk voor Heere aan te neemen, en hem, van 's Konings wege, hulde te doen. De Staaten, bevroedende, dat zy byna beflooten lagen tusfchen de Keizerlyke Erflanden, en dat de Koning van Frankryk te ver van de hand was, om hen behoorlyk te befchermen, weigerden in 's Hertogs verzoek te bewilligen. Hieruit rees zo geweldig een twist, tusfchen den Hertog en de Gelderfche Steden , dat dezelve, niet dan door geweld, fcheen te zullen konnen beliegt worden. Verfcheiden' Steden haalden 's Hertogen Sloten om verre, en namen Oostenrykfche en Kleeffche bezetting in. De Hertog liep, daarentegen, de Veluwe af, met vierduizend Knegten. Tegen 't einde das jaars,'was men egter in onderhandeling getreden (.r). De Zoen werdt eerlang getroffen, geheel naar den zin der Staaten. Ook floot men, in den aanvang des volgenden jaars, eene overeenkomst wegens de opvolging, die oorzaak van nieuwe onlusten was.

Filippa, Zuster van Hertoge Karei, hadt S René, Heitoge van Lotharingen, haaren Ge ^

maal,g

(z) Pontanus Libr. XI, p. 784—786.

,V. Deel,. K

Sare- IL 1538.

IX.

rwist in Selderand lustrien den Hertog en de Steden.

chiking we'.at de

Sluiten