Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s32 VADERLANDSCHE XIX. Boek;

landen. Oranje fneuvelt. Opkomst van Willem van Nas/du. Lodewyk van Vlaanderen, fleer van Praat, wordt Stadhouder. XII. Vrede van Crespi. Bede van honderdduizend guldens. XIII. Kerkvergadering van Trente. Plakaaten tegen de Ketters vernieuwd. XIV. Oorlog tegen de Proteftanten, in Duitschland. Last in Holland* van denzei ven. 's Keizers ontvangst en uitgaave. Imposten en Tienden. XV. V?r beter in gen op de burgerlykeRegeering. Rammekens geftigt. Maximiliaan van Bourgondiër Heer van Beveren en Veere,wordtStadhouder. Xv*!. Schotjchevyandelykheden. Ha-, ringvaart beveiligd. XVII. Krygsvolk, in tyd van Vrede, aangehouden. Onwilligen genoodzaakt,tot voldoeningder gemeene lasten.XNlll. Gefchil over de onderhoorigheid der Nederlanden aan V Ryk afgedaan. XIX. Overweegingen op V beveiligen der Holland/the Zeevaart. XX. De Graaf van Buuren fierft Willem van Nasfau zoekt zig, in V Prinsdom Oranje, te doen herftetlen. Nieuwigheden in dehZondfchen Tol. XXI. Fi'ips, Prins van Spanje, tot aanft aan den Heere der Nederlanden ingehuldigd. XXII Schikking wegens de opvolging. Redenen derzelve. KXlll.Eed van Filips en van de Staaten. XXIV. Vrugtelcoze overweegingen, op 't beveiligen der Haringvis f'cherye. Schot/che ZeeJ'chuimeryen. Nieuwe Wyn Impost. XXV". Strenge Plakaaten tegen de Hervorming. Vrees voor fnquifitte, Verdediging der Plakaaten, door den Prefident Viglius Zy worden verzagt. XX^-TJ. Vonnis wegens de Gulden ■ Bulle yan Brabant. XXVII. Nieuwe Verponding voorgenomen. Gefchenk aan denStadhouder, XXVIII,

Sluiten