is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyfde deel, beginnende in't jaar 1529, en eindigende met de overdragt der landen, door keizer Karel den Vyfden, aan zynen zoon, Filips, in't jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KarelII,

1555-

XXIX.

Vertrek van Karei den V.

436" VADERLANDSCHE XX. Boek

eerst begaf Karei zig derwaards, en droeg, eindelyk, voor zyn vertrek, ook de Keizerlyke waardigheid op aan zynen Broeder, den Roomsch Koning Ferdinand. De Brieven, hiervan verleend, zyn te Zubburg, dat is, Zeeburg of Rammekens , in Zeeland, op den zevenden van Herfstmaand, gedagtekend rq). De Prins van Oranje kreeg bevel, om de Keizerlyke Kroon en Scepter, naar Duitschland, over te brengen. Men wil, dat hy deezen last ongaarne aannam, zeggende tegen den Keizer, ten aanhooren van Koning Fiüps ,, dat hy ,, hoopte, dat de Hemel hem behoeden zou „ voor eenen dienst, door welken by de te„ kens der Keizerlyke waardigheid van 't hoofd ,, zyns Heeren neemen, en eenen anderen o,, verbrengen zou moeten. " Hy zelf verhaalt, dat hy iet diergelyks gedagt heeft, en zeer ongenegen tot dit werk geweest is (V). De plegtige overdragt des Keizerryks gefchiedde ook eerst, op den vier entwintigften van Sprokkelmaand des jaars 1558, in de tegenwoordigheid der Keurvorften, te Frankfort (s).

Karei de v% nu ontbloot van alle zyne Heerlykheid, vertrok, van voor Rammekens, cp den vyfienden van Herfstmaand (V), in 't gezelfchap zyner twee Zusteren , de Koninginnen Eleonora en Maria; en landde, binnen weinige dag?n, te Laredo, in Biskaije; Van hier naar Bu gos vertrokken, ontdekte hy

klaar-

ry Boxhorn 0* Reigersb. II. Tiecl, bl. 512. Vid. & 11 OoDBLEv^Uf de Abdicat. Imoer fi. 64/1

(r. Abotog iy Hor H. f)e.l, Authcnt. Stukk. bl. 71.

(tj Meteben 1. Boek, f. 16 verf. II. GüüïLEv.tus de Abdicat. Imper. p. 650

(,0 Mrtbren i. Boek, f. 17,