Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het V. DEEL> 27

„ is, men, in elk dorp — daer 'c van noden }3 was , een off twee (foude) ordineeren ,

die den crancken hueren gerieft' doen, „ ende die van den rycken aelmoeflèn ver-

gaderen, daer mede men de arme crancken „ mach onderhouden;" ook wierdt „ dens, feluen perfoonen, ende oick allen anderen, „ woonende in de huyfen daer die crancte s, is, bevoolen, als zy vuyten huyfe gaen, een 3, witt roeyken in de handt te draghen , s, ende voire denfeluen huyfen enen ftro9i wisch te hangen , by verbeurte van drye 3, Karolus Guldens, fo wye des in gebreke 3, bevonden fal worden , ende mechtig te 33 betaelen ; ende die des nyet mechtich en 33 zyn, by verbeurte van gefruftreert te zyne 3, van der armen aelmoesfenen (Ji). " De Pest heeft, federt dien tyd , nog eenige jaarcn , nu en dan , deeze Landen gedrukt, en men nam 'er, ook in Amfterdam en elders, ten jaare 1534, voorzigtige behoed, middelen tegen , die met de bovengemelde, gedeeltelyk, over een kwamen (ƒ).

Bl. 63. r. 17. „ Fors genoeg hernamen (dc Keizerlyke Gemagtigden) dat de Keizer, geld willende ligten op ingewilligde Beden, zulks den Steden niet behoefde te vraagen." Onze Wagen, fchryft zeer wel, fors genoeg" 't geen niet zegt, dat de Gemagtigden , naar het regt dier tyden, dus niet vermogten te antwoorden. In der daad , het ftondc s'Lands Staaten vry, eene Bede , al of niet,

in

(*■) Groot Charterb. van Vriesl. 2 D. bl. 622. CO Wagen. Befchryv. van Amfterd. 3 o, bl. 27.

Sluiten