is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het vyfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het V. DEEL. 79

hen gezigt van zynen Meestor gekeerd, noch met de Proteftanten gedronken te hebben. Toen, zig haastende , om Granvelle en Aremberg ook voor den jongden dienst te danken , nog eens de o'mftaande Hop- en Edelluiden vaarwel zeggende en Vezalius omhelzende, geboodt hy, dat men hem weder te bedde zou draagen, en gaf, onder 't nederleggen, den geest (nj. Zyn fterfdag wordt vermeld op den 23. van "Wintermaand des jaars 1548, 's morgens om vier uuren. In Friesland, daar hy Stadhouder was , wierdt zyn overlyden plegtig gevierd (0).

Bl. 330. r. 13. „ Zy bewilligden in een gefchenk, ter zyner (Philips) blydc inkomfte, van vyftig duizend Filips guldens." Friesland ftondt, op voorllag van den Prefident van den Hove aldaar, Hippolytus van Persyn, hem een gratuiteit toe van „ tien dui3) zend Carolus guldens ende, daer toe,

tien of twaelef der alderbeste en excellenlte „ peerden , die men in Groningerlant zal „ weten te crygen , voor de fumma van „ twaelef hondert, off daer omtrend, Caro„ lus guldens (£)." De Groningfche Paar. den dan wierden, toen ten tyde, de uitmuntenfte gerekend , en men ziec hier nog een zweem der oude Friefche gewoonte, om die dieren, in plaatz van geld, den Vorlten aan te bieden (q).

Bt

(V) BrANTome , Memeir. des Capll. iirang. t. t. p 275— a8o.

O) De Veer /. e, en Schwartzenb. / c. 3 D. bl. 147.

(p) schwartzenb. /. C. bi. iöi en 162.

Zie deeze Aanmerk, op Wao. a. D. bl. 8. r. 9.