is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het vyfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, óp mr V. DEEL. 8x

„ ter dan Soon." («) Dit vast ftellen dan, waar van Wagenaar fpreekt, moet tot den Keizer gebragt worden ; zo de Staaten dit zelfs deeden, kwam geen verneemen te pas (v).

Bl. 334. r. 16. „ Karel de V. heeft, — „ ongetwyffeld, — beoogd, de Regeering der „ Nederlanden in zyn Stamhuis erfelyk te maa„ ken." Ik vertrouw, reeds meer dan eens, te hebben doen zien , dat Holland en Zeeland, van ouds, erfelyk waren, (w) waarom ook 's Lands Graaven en Graavinnen, door de Edelen en Steden, geboren Landsheer en en Landsvrouwen gezegd wierden, (#) en dit hadt ook plaats nopens andere Gewesten (j). De Keizer, dan, behoefde in zyn huiz niet te brengen , 't geen 'er reeds was ; maar , daar hy, te regt, begreep, dat de plaatsvervulling, hier te Lande, niet overal gebruik vondt, was het geruster voor zyn Geüagt, de erf-opvolging, dat is de wyze van dien, in de Manlyke en Vrouwelyke , in de regte en in de zydlyn, door alle Nederlanden, (die, voor het eerst, onder zyn gebied vereenigd waren,) op één perfoon uit hetzelve, nader te verzeekeren en te bepaalen. Die (trekte, tenens, ten nutte van deeze Landen, die, in vroeger tyden, dikwerf, van een gefcheurd en op den rand van 'c verderf gebragt waren, door de twisten en oorlogen, welken, in de byzondere Gewesten,

de

(»") Adr. v. c. Goes, Regr. bl. 2.6. op 't jaar 1549.

(v) Vergel. alhier de Aanm. op Wagen: bl. 430. r. 12.

(«.) Mier. Charterb. 4 D. bl. 383. Wagen. 2 D. bl. 452.

(*) Zie deeze Aanmerk.*/. 84. (/.) en Kempenaar. Dijf. l. c f 37—52. el 6o.

(j) Zie , by voorb., Handv. vanNiemeg. 1 D.bl. 127. Hoykck tan Papswdr. dnnal. Bele. Tem. 3. fag. % et 44. C<w.

F