is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het vyfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qo BYVOEGSELSem

drie Oorlogfchepen, onder 'c geleide van den Heere van VVakkène Kappelle , in Sprokkelmaand, derwaarts deedt ftevenen , die , op 't eind van Herfstmaand, te rug keerden (bj.

Bl. 401. r. 6.v o. „Anderen willen, dat de Nederlanders - 't vuur in hun eigen buskruid hebben geworpen." Men heeft, zeer wel, aangemerkt , dat het in de lucht fpringen onzer Schepen hier van 't natuurlvk gevolg hadt moeten zyn; waar van de Schryver, die dit verhaalt, egter niec gewaagt (c). 'i h dan denklyker, dat, volgens eenen anderen (d), de vlam, door den wind , uit de Franfche zeilen , in de onzen, zal zyn ovcrgcflagen.

Bl. 402. r. 5. v. o. „ Losrenten, tegen den penning twaalf, — Lyfrenten, tegens den penningzes." De eerften, dan , gaven een rente of imrest van agt en een derden , de tweeden van zestien en twee derde penningen, ten honderd. Men kan, hier uit, de fchaarshcid van gelden berekenen 5 die , zo als de Staaten getuigen , te grooter was, wyl de Keizer, buiten de Bede, ook in de groote Steden en voor haare byzondere Rekening, groote fommen hadt opgenomen, en daar voor een deel zyner domeinen verpand (e). Nog ftèeg de rente, buiten s'Lands, wel eens hooger. Karel de agtfle , Koning van Frankryk , nam geld op, by de Genueezen, tegen twee en veertig ten hondert (f). Men merkt uit dit alles, oif-

danks

(h) Recneil de divers JVTj. / c. fel. 18. (O NciJi!. Ileldend. rer Zee. i D. bl. 103. (tl) De Veer, / e. bl. 12S.

|W> Regift. Adk. v. n. Goes. ,p 't jaar 1554. bl. S. en V. D. Wall. /. c. bl. i\7i ets volgg. (f) Roberts /. c. Ten. 1. pag. tss.